Školní metodik prevence

Školní metodik prevence – Mgr. et. Ing. Petr Svatek

Konzultační hodiny: středa 13.30 – 14.30 hodin – případně dle domluvy kdykoliv.

Kontakt: p.svatek@zs-cheb.cz

Telefon: 770 123 975

Prevenční aktivity školy

V rámci prevenčních aktivit zaměřených nejen na žáky, ale i zákonné zástupce poskytujeme tyto služby:

„Nenech to být”. Naše škola se zaregistrovala do systému „Nenech to být“. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Systém je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. V současné době je systém přístupný všem žákům naší školy i rodičům na adrese https://nntb.cz, odkud je možné si stáhnout doplňující mobilní aplikaci, která byla vytvořena pro všechny chytré telefony. Věříme, že zapojením se do systému „Nenech to být“ dáme žákům školy i rodičům možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu. Škola bude mít následně možnost se jednotlivými nahlášeními zabývat, odhalovat včas projevy šikany a bojovat proti ní.

Pro žáky a rodiče, kteří mají vůči osobní komunikaci určité výhrady, jsme vytvořili emailovou adresu skolopomoc@seznam.cz, kde se mohou svěřit s osobními problémy či konkrétními žádostmi. Uvedenou službu – poradenství spravují metodik prevence a výchovná poradkyně. Email: skolopomoc@seznam.cz.

„Schránka důvěry”. Schránka důvěry se nachází v prvním patře školy vedle sborovny a je určena pro všechny žáky školy, kteří mají potřebu oznámit konkrétní problémy ve školní třídě či celé škole.

„Prevenčně – adaptační pobyty”. Za finanční podpory Karlovarského kraje škola realizuje několikadenní pobyty mimo školu, které jsou určeny pro nově příchozí případně problémové žáky za účelem přípravy na nové školní prostředí či třídní kolektiv.

„Svět záchranářů”. Jedná se o centrum zdraví a bezpečí, které se nachází v Karlových Varech. Každý žák školy se minimálně 1x do roka účastní školení, kde se učí, jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace. Nedílnou součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí. V současné době mohou navštěvovat středisko i rodiče s dětmi po telefonickém objednání na čísle: 777 899 112 či emailu: recepce@svetzachranaru.cz.

Jednotlivé preventivní aktivity jsou v průběhu roku doplňovány dle konkrétních nabídek různých institucí. Seznam konkrétních činností je nedílnou součástí preventivního programu školy.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří vytváření takových činností, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje:

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konzultaci s výchovnou poradkyní, metodikem prevence či ostatními členy poradenského pracoviště si prosím domluvte předem prostřednictvím e-mailových adres:

Aplikace Nepanikař

První pomoc při psychických potížích. Aplikace „Nepanikař“ poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Obsahuje moduly: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc.

Linka Ztracené dítě

Představujeme vám unikátní službu, která pomáhá dospělým děti chránit a jednat v jejich zájmu. Jde o telefonickou krizovou pomoc, která je dostupná nepřetržitě a zdarma (žádné poplatky pro volající). Oslovujeme Vás jako spolupracující pedagogy a školy s nabídkou využití našich služeb a prosíme vás, abyste informaci o lince 116 000 předali svým kolegům, rodičům a dětem.

Linka Ztracené dítě 116 000

Non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké

Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud to není ztracené.

Linka 116 000 je určena pro rodiče, děti, prarodiče, příbuzné a blízké dětí, pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky, širokou veřejnost. Pomáháme rodinám, dospělým (rodinným příslušníkům a blízkým dětí) a dětem v celé ČR. Naším cílem je ochrana dětí a jejich práva na bezpečné a spokojené dětství. Některé situace děti nemohou zvládnout samy, k jejich ochraně je zapotřebí spolupráce s rodinou, se školou a dalšími institucemi.

Ačkoli jsme zaměřeni zejména na pomoc v problematice ztracených a pohřešovaných dětí (útěky, únosy, včetně rodičovských únosů), dětí sexuálně zneužívaných a vykořisťovaných, naším cílem je široké preventivní působení. Vy, pedagogové, se v rámci své práce s dětmi přímo setkáváte s konkrétními situacemi ohrožených dětí. Pokud zachytíte signály ohrožení, či máte podezření, obraťte kdykoli a zdarma na linku 116 000. Využijte možnost anonymně konzultovat situaci s nezávislým odborníkem, využijte nabídky poradenství, podpory, strategií řešení situace. Nabízíme reálnou pomoc při řešení situace ohroženého dítěte, propojení se systémem dostupných služeb, zajištění intervencí na úřadech a institucích, zprostředkování sociálně právní pomoci v zájmu dítěte.

Obracejte se na nás jak v případech, kdy je ohrožení akutní (např. ubližování, zastrašování, zneužívání, sebepoškozování, útěk nebo únos dítěte), tak v situaci, kdy existuje riziko ohrožení a nebezpečí dítěti či rodině teprve hrozí (nespolupracující rodina, neshody a konflikty v rodině, rozpad rodiny, spory o děti). Nabídněte volání na linku 116 000 rodičům, příbuzným i dětem.

Linka 116 000 v ČR je součástí celoevropské sítě linek 116 000, je provozována podle regulí zastřešující evropské organizace Missing Children Europe. Tato síť linek účinně spolupracuje v případech s mezinárodním prvkem (např. únos dítěte do zahraničí). Jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby a disponujeme pověřením k výkonu sociálněprávní ochrany dětí.

Více informací naleznete v přiložených materiálech. Prosíme touto cestou zároveň o předání informací o lince 116 000 kolegům (Info do sborovny), o zveřejnění letáku pro veřejnost (Info na nástěnku) a letáčku pro rodiče (Info pro rodiče).

Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy (ohledně služby či možností spolupráce) na bezplatné lince 116 000.

S poděkováním za spolupráci

Lucie Hermánková

Vedoucí Linky Ztracené dítě 116 000   

lucie.hermankova@cestazkrize.net
+420 608 216 723 

ZTRACENÉ DÍTĚ, o. s.

www.ztracenedite.cz

fb: Ztracené dítě

Bezpečný internet

PRAVIDLA PRO DĚTI K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU

Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí.

Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a  vůbec žádné osobní údaje.

Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové stránky nebo počítače.

Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě.

Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají).

Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům.

Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače.

Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou.

Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.).

Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím nemají takovou stránku otevírat.

Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho.

Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.

PRAVIDLA PRO RODIČE K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU JEJICH DĚTMI

Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.

Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.

Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas.

Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.

Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.

Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.

Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády? Zajímejte se u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

PaedDr. Jiří Pilař v.r.

ředitel odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy