Školní metodik prevence

Školní metodik prevence – Mgr. et. Ing. Petr Svatek

Konzultační hodiny: středa 13.30 – 14.30 hodin – popřípadě po domluvě kdykoliv.

Kontakt: p.svatek@zs-cheb.cz

Telefon: 770 123 975

Prevenční aktivity školy

V rámci prevenčních aktivit zaměřených nejen na žáky, ale i zákonné zástupce poskytujeme tyto služby:

Jednotlivé preventivní aktivity jsou v průběhu roku doplňovány dle konkrétních nabídek různých institucí. Seznam konkrétních činností je nedílnou součástí preventivního programu školy.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří vytváření takových činností, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konzultaci s výchovnou poradkyní, metodikem prevence či ostatními členy poradenského pracoviště si prosím domluvte předem prostřednictvím e-mailových adres:

Linka Ztracené dítě

Dobrý den,

představujeme vám unikátní službu, která pomáhá dospělým děti chránit a jednat v jejich zájmu. Jde o telefonickou krizovou pomoc, která je dostupná nepřetržitě a zdarma (žádné poplatky pro volající). Oslovujeme Vás jako spolupracující pedagogy a školy s nabídkou využití našich služeb a prosíme vás, abyste informaci o lince 116 000 předali svým kolegům, rodičům a dětem.

Linka Ztracené dítě 116 000

non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké

Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud to není ztracené.

Linka 116 000 je určena pro rodiče, děti, prarodiče, příbuzné a blízké dětí, pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky, širokou veřejnost. Pomáháme rodinám, dospělým (rodinným příslušníkům a blízkým dětí) a dětem v celé ČR. Naším cílem je ochrana dětí a jejich práva na bezpečné a spokojené dětství. Některé situace děti nemohou zvládnout samy, k jejich ochraně je zapotřebí spolupráce s rodinou, se školou a dalšími institucemi.

Ačkoli jsme zaměřeni zejména na pomoc v problematice ztracených a pohřešovaných dětí (útěky, únosy, včetně rodičovských únosů), dětí sexuálně zneužívaných a vykořisťovaných, naším cílem je široké preventivní působení. Vy, pedagogové, se v rámci své práce s dětmi přímo setkáváte s konkrétními situacemi ohrožených dětí. Pokud zachytíte signály ohrožení, či máte podezření, obraťte kdykoli a zdarma na linku 116 000. Využijte možnost anonymně konzultovat situaci s nezávislým odborníkem, využijte nabídky poradenství, podpory, strategií řešení situace. Nabízíme reálnou pomoc při řešení situace ohroženého dítěte, propojení se systémem dostupných služeb, zajištění intervencí na úřadech a institucích, zprostředkování sociálně právní pomoci v zájmu dítěte.

Obracejte se na nás jak v případech, kdy je ohrožení akutní (např. ubližování, zastrašování, zneužívání, sebepoškozování, útěk nebo únos dítěte), tak v situaci, kdy existuje riziko ohrožení a nebezpečí dítěti či rodině teprve hrozí (nespolupracující rodina, neshody a konflikty v rodině, rozpad rodiny, spory o děti). Nabídněte volání na linku 116 000 rodičům, příbuzným i dětem.

Linka 116 000 v ČR je součástí celoevropské sítě linek 116 000, je provozována podle regulí zastřešující evropské organizace Missing Children Europe. Tato síť linek účinně spolupracuje v případech s mezinárodním prvkem (např. únos dítěte do zahraničí). Jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby a disponujeme pověřením k výkonu sociálněprávní ochrany dětí.

Více informací naleznete v přiložených materiálech. Prosíme touto cestou zároveň o předání informací o lince 116 000 kolegům (Info do sborovny), o zveřejnění letáku pro veřejnost (Info na nástěnku) a letáčku pro rodiče (Info pro rodiče).

Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy (ohledně služby či možností spolupráce) na bezplatné lince 116 000.

S poděkováním za spolupráci

Lucie Hermánková

Vedoucí Linky Ztracené dítě 116 000   

lucie.hermankova@ztracenedite.cz 
+420 608 216 723 

ZTRACENÉ DÍTĚ, o. s.

www.ztracenedite.cz

fb: Ztracené dítě

Bezpečný internet

PRAVIDLA PRO DĚTI K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU

Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí.

Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a  vůbec žádné osobní údaje.

Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové stránky nebo počítače.

Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě.

Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají).

Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům.

Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače.

Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou.

Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.).

Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím nemají takovou stránku otevírat.

Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho.

Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.

PRAVIDLA PRO RODIČE K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU JEJICH DĚTMI

Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.

Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.

Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas.

Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.

Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.

Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.

Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády? Zajímejte se u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

PaedDr. Jiří Pilař v.r.

ředitel odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy