Podmínky přijetí do ŠD

Podmínky přijetí do ŠD

1)  Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2) O přijetí dítěte/žáka do školní družiny k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu je rozhodováno na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte/žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte/žáka z družiny.

3) Žáci přípravné třídy ZŠ mohou být přijati do školní družiny pouze s doporučením ŠPZ.

4) Poplatky platí zákonní zástupci na účet školy složenkou nebo na peněžní účet. Úplata je splatná do 20. dne v kalendářním měsíci. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Na základě dohody je možné platit poplatky pravidelně každý měsíc, nebo za více měsíců podle možnosti zákonných zástupců.

5) Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a) Účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře,

d) uvedené skutečnosti musí zákonný zástupce doložit.

6) Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školní družiny.