Podmínky přijetí do ŠD

1)  Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2) O přijetí dítěte/žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu je rozhodováno na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte/žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte/žáka z družiny.

3) Žáci přípravné třídy ZŠ mohou být přijati do školní družiny pouze s doporučením ŠPZ.

4) Poplatky platí zákonní zástupci v kanceláři školy/na účet školy pro ŠD. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Na základě dohody je možné platit poplatky pravidelně každý měsíc, nebo za více měsíců podle možnosti zákonných zástupců.

5) Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže uvedené skutečnosti    prokáže ředitelce:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

6) Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o podmínečném vyloučení, nebo vyloučení žáka ze školní družiny.