Specifikum výuky na ZŠ (dříve praktické):

Základní škola praktická má devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1.-5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník).

Posláním základní školy praktické je umožnit žákům pomocí speciálních metod a forem práce dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje našich žáků. Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole „praktické“ získá žák základní vzdělání.

Specifikum výuky na ZŠ (dříve praktické):

Možnosti a schopnosti našich žáků vyžadují časté střídání jednotlivých kroků vyučovací hodiny a tvůrčí přístup při výběru metod a forem práce. Důležitým požadavkem je zajištění individuálního přístupu a respektování individuálního tempa, využívání co největšího množství názorných pomůcek. Důraz je kladen na vytvoření příjemné atmosféry, na sympatie mezi učitelem a žákem a společný zájem o školní práci. Cílem je umět řešit základní problémy, s nimiž se žáci setkají v běžném životě.

Specifikum výuky ZŠ speciální:

Základní škola speciální (dřívější název pomocná škola) má 10 ročníků. Organizačně je vzdělávání v základní škole speciální rozděleno na 1. a 2. stupeň. Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.

Obsah výchovně vzdělávací činnosti se zaměřuje na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a na rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní potřeby. Vzdělávání v základní škole speciální vyžaduje nejen odbornou speciálně pedagogickou péči, ale také vhodně upravené podmínky: malý počet žáků ve třídě, relaxační prostory,  speciální učebnice a pracovní  sešity, přizpůsobený časový rozvrh a především klidné školní prostředí poskytující žákům pocit jistoty.

Jedním ze stěžejních úkolů je vybavit žáky triviem základních vědomostí, to znamená naučit je číst, psát a počítat. I když tito žáci možná nebudou číst s plným porozuměním souvislému textu, budou si umět přečíst různé nápisy, názvy, jména osob, s nimiž se budou stýkat. Základy počítání žáci uplatní nejen v celém dalším životě, ale i při vzdělávání na praktických školách.

Vzdělávací programy školy:

Počty žáků:

V současné době navštěvuje školu okolo 160 žáků, přičemž kapacita dle rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol je 180 žáků.

– v základní škole  (dříve užíváno „praktické“) je přes 100 žáků.

– v základní škole speciální (dříve užíváno „pomocné“) je přes 50 žáků. Na této škole máme v současné době zřízeny  autistické třídy. Od září 2008 nám byla zřizovatelem nainstalována plošina pro imobilní žáky, což umožnilo bezbariérový přístup našim žákům do všech učeben školy.

Mája

  1. třída v denním a týdenním stacionáři – Mája, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým a hlubokým mentálním postižením podle § 42 zákona 561/2004 Sb. podle Rehabilitačního vzdělávacího programu – díl II.

Učebny:

Škola je umístěna ve dvou budovách. V hlavní budově je 10 tříd 1. a 2.stupně základní školy (dříve praktické), 1 třída základní školy speciální, 2 třídy přípravné třídy, tělocvična a odborné učebny: modelovna, cvičná kuchyně, hudebna, šijovna a interaktivní učebna.

Ve druhé budově jsou třídy základní školy (speciální), včetně tříd autistických. Dále jsou zde dvě tělocvičny  (menší slouží i jako herna pro relaxaci), audiovizuální učebna a školní družina, dílny pro práci se dřevem a kovem. Po stránce učebních pomůcek jsou v obou budovách dobře vybavené jednotlivé kabinety.

Autistické třídy:

tento typ třídy navštěvují žáci s poruchou autistického spektra (PAS) a k ní přidruženou mentální retardací.
V této třídě je maximálně 6 žáků a výuku zajišťuje speciální pedagog a asistent pedagoga.
Hlavními výchovnými a vzdělávacími intervencemi v této třídě je strukturované učení, nácvik komunikace a sociálních dovedností. Děti se učí ve speciálně upravené třídě formou strukturovaného učení.
Denní režim je pevně stanoven pomocí piktogramů, u některých žáků je režim předmětový (hrneček-svačina…).
Tyto děti nemají rády změny, proto jakákoli neočekávaná změna může vést k rozčilení až k sebepoškozování. Každé dítě je jiné, má specifické projevy, proto je nutný individuální přístup a zvolení vhodné metody.

Speciální třídy:

Vzděláváme žáky s mentálním postižením, autismem, ale zároveň se specializujeme na vzdělávání žáků se závažným postižením/poruchou bez mentálního postižení (např. poruchu chování, závažné poruchy řeči, závažné zrakové a sluchové postižení aj.)

Spolupráce s SPC:

Naše škola pravidelně spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Cheb, které je zaměřené především na žáky s mentálním postižením a autisty. Dále spolupracujeme s SPC-Plzeň pro žáky se sluchovým a zrakovým postižením. Velmi úzce spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickou poradnou, která má v péči některé naše žáky.