Podmínky přijetí do přípravné třídy

Přípravná třída je zřízena při ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14, od 2. 9. 2013 a to pro děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.  

Kritéria přijímání dětí a jejich zařazování do PT

Do  PT  jsou  zařazovány  děti,  kterým  byl  udělen  odklad  školní  docházky  z důvodu  sociální  a komunikační  nezralosti,  výjimečně  děti  pětileté,  u  kterých  je  předpoklad,  že  zařazení  do  PT vyrovná jejich vývoj. Do třídy děti přicházejí na žádost ZZ, doporučení speciálně pedagogického centra, případně pedagogicko-psychologické poradny, se souhlasem  ředitelky školy.

Přijímací  řízení  podléhá  správnímu  řádu  a  řídí  se  metodickými  pokyny  a  směrnicemi  při přijímání žáků do ZŠ – přípravných tříd. O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy.

V případě zájmu převyšujícího kapacitu PT, rozhodují o přijetí tato kritéria: 
  •  Trvalý pobyt dítěte v obci
  • Věk dítěte
  • Odklad  povinné  školní  docházky  –  vstupní  zpráva  z PPP/SPC  (přednost  před dětmi pětiletými) 

Každé  dítě  má  vypracovanou  školským poradenským zařízením (PPP/SPC)  vstupní  zprávu – Doporučení do přípravné třídy,

Přípravná třída je zřízena na základě § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se souhlasem Odboru školství Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Podle § 47 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů je možné přípravnou třídu otevřít, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. V případě nižšího počtu dětí je nutné povolení výjimky udělené dle § 23 odst. 2 školského zákona zřizovatelem školy. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15. 

O zařazování žáků do PT rozhoduje ředitelka  školy  na  žádost  zákonného  zástupce  dítěte  a  na  základě písemného  doporučení školského
poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna).

Cílem  PT je  systematicky  děti připravovat  k bezproblémovému  zařazení do vzdělávacího procesu,  adaptovat se na školní prostředí  a předcházet tak
případným neúspěšným začátkům v 1. ročníku  základní  školy. 

Děti  jsou  v naší PT hodnoceny  průběžně  – měsíčním vyhodnocováním hodnotících archů  (dětská  razítka místo  známkování), výstupním osvědčením (obdoba vysvědčení).