Kontaktní telefon - sekretariát, omlouvání žáků:

tel: 778 429 345

Nepřítomnost žáka ve škole je rodič povinen omluvit písemně nebo telefonicky nejpozději do 3 dnů, nejlépe však hned 1.den. Tuto absenci zapíše a potvrdí svým podpisem v omluvném listě žákovské knížky. Omluvu předloží žák ihned po svém návratu do školy třídnímu učiteli. V odůvodněných případech může škola požadovat doložení nepřítomnosti z důvodu nemoci od dětského lékaře (metodický pokyn č.j.10194/2002-14).

Ze školy se žáci uvolňují pouze při vážných důvodech a jen tehdy, když si rodič žáka převezme přímo ve škole.

Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení žáků do vzdělávání. Při off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák  pracuje, ale zda odevzdává úkoly ve stanoveném termínu. Pokud se žák nedostaví  a není řádně omluven, je to považováno za absenci ve výuce. Nepřipojení se k on- line  přenosu je považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonný zástupce  nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání při distanční výuce přizpůsobí třídní  učitel podmínkám žáka.