Zápis žáků do ZŠ

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022:

 • dítě musí mít doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) o zařazení do školy dle §16 odst.9 Školského zákona (vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou ve škole v těchto dnech:

20.4. 2022: 14.00 – 17:00

21.4. 2022: 14:00 – 17:00

Dále pak v úřední dny pondělí a  středa od 9:00 do 12:00 hodin.

Zápis bude probíhat v kanceláři ředitelky školy v hlavní budově.

Odkazy na přihlášení naleznete na stránkách školy nebo Města Cheb.

Odkaz na přihlášení: https://zapisyzs.cheb.cz/

Žádost o přijetí a odklad si můžete stáhnout zde: 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Podání žádosti:

 • prostřednictvím datové schránky školy.
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email bez elektronického podpisu!).
 • poštou
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti přímo na škole.

V případě osobního podání ( je nutné u zápisu předložit):

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (lze vyplnit i ve škole)
 • rodný list dítěte
 • kartičku pojištěnce
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonného zástupce)
 • doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do školy dle §16, odst.9 Školského zákona.

Žádost musí být doručena do 30. 4. daného školního roku.

Plnění povinnosti školní docházky.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte doporučení ještě vyřízené, lze je dodatečně k žádosti doložit, nejpozději však do 30. 4. daného školního roku.

Na naší škole plánujeme otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem.