Výchovné poradenství ve škole

Základní informace:

 • Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Arpášová
 • konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 13:30 hodin
 • e-mail: j.arpasova@zs-cheb.cz
 • telefon: 608 950 425

Poradenství ve škole zajišťuje ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

(výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální asistent, speciální pedagog – TU)

 

Výchovný poradce má mnoho oblastí činnosti kromě kariérového poradenství, celkově popsaných jako standardní činnosti v příloze vyhlášky: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb

Poradenské služby ve škole jsou zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • sledování a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření.
 • prevenci školní neúspěšnosti.
 • podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního.
 • klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství = poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků:

 • Poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření v oblasti volby povolání žáků. Individuální šetření k volbě povolání (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče. Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
 • zajišťování spolupráce s odbornými učilišti v regionu – Burza škol.

Informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení :

V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024. V dalších letech bude možné podat přihlášky fakticky ihned po vyhlášení kritérií řediteli škol.

Každý uchazeč si může podat 3 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení – nejpozději do 26.2.2024

Přihláška se podává třemi způsoby:

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti

c) na tiskopisu

 • přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce
 • pořadí oborů vzdělání jsou v přihlášce řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné
 • změna oboru vzdělání ani změna pořadí (preference uchazeče) není možná po uplynutí termínu pro podání přihlášek

Přílohami přihlášek jsou: 

a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

b) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

c) doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí: zveřejnění výsledků o přijetí bude dne 15.5.2024 – vyvěšeno na veřejném místě na dané škole.

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy):

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení se podává ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledů.

Podávání přihlášek na střední školy:

 • Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (potřebné informace: rodné číslo žáka; jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní kontakt a datum narození zákonného zástupce, aktuální adresa). Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.
 • Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte). Dle zájmu může předat výchovná poradkyně naší školy.

Kontakt na výchovnou poradkyni paní Mgr. Janu Arpášovou, tel.: 608 950 425

Spolupráce s SPC a PPP

SPC (speciálně pedagogické centrum) a PPP (pedagogicko-psychologická poradna)

 • zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu a doporučení.
 • vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
 • vydává zprávu a doporučení k zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka.
 • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • poskytuje žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci.
 • poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti.
 • poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření.
 • poskytuje žákům kariérové poradenství.
 • poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka.
 • prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

UŽITEČNÉ KONTAKTY:
SPC Cheb :

telefon: 739 322 352

e-mail: spcch@specskoly.eu ;

web: http://www.specskoly.cz

 

PPP Cheb:

telefon: 733 673 511
e-mail: info-cheb@pppkv.cz
web: http://www.pppkv.cz