Výchovné poradenství ve škole

Základní informace:

 • Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Arpášová
 • konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 13:30 hodin
 • e-mail: j.arpasova@zs-cheb.cz
 • telefon: 608 950 425

Poradenství ve škole zajišťuje ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

(výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální asistent, speciální pedagog – TU)

 

Výchovný poradce má mnoho oblastí činnosti kromě kariérového poradenství, celkově popsaných jako standardní činnosti v příloze vyhlášky: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb

Poradenské služby ve škole jsou zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • sledování a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření.
 • prevenci školní neúspěšnosti.
 • podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního.
 • klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství = poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků:

 • Poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření v oblasti volby povolání žáků. Individuální šetření k volbě povolání (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče. Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
 • zajišťování spolupráce s odbornými učilišti v regionu – Burza škol.

Informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení :

Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení – nejpozději do 1.3.

 • součástí přihlášky – posudek lékaře

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: na přihlášce

 • Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání (poslední dva  ročníky).

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí. Po ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (v dané škole + internet – min. 15 dnů)

 • nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.
 • Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna – 30. dubna

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy).                   

 • ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.
 • Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole od výchovného poradce do 15. 3.)
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí.
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě  kdy:

 • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.

Podávání přihlášek na střední školy:

 • Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (potřebné informace: rodné číslo žáka; jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní kontakt a datum narození zákonného zástupce, aktuální adresa). Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.                                     
 • Termín pro odevzdání vyplněných přihlášek našich žáků na SŠ je nejpozději do jarních prázdnin (nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také nějaký čas zabere).Nejpozději do konce února!
 • Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte). Dle zájmu může předat výchovná poradkyně naší školy.

Kontakt na výchovnou poradkyni paní Mgr. Janu Arpášovou, tel.: 608 950 425

Spolupráce s SPC a PPP

SPC (speciálně pedagogické centrum) a PPP (pedagogicko-psychologická poradna)

 • zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu a doporučení.
 • vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
 • vydává zprávu a doporučení k zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka.
 • provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • poskytuje žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci.
 • poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti.
 • poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření.
 • poskytuje žákům kariérové poradenství.
 • poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka.
 • prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

UŽITEČNÉ KONTAKTY:
SPC Cheb :

telefon: 739 322 352

e-mail: spcch@specskoly.eu ;

web: http://www.specskoly.cz

 

PPP Cheb:

telefon: 733 673 511
e-mail: info-cheb@pppkv.cz
web: http://www.pppkv.cz