Zaměření přípravné třídy

Charakteristika přípravné třídy

Přípravná třída je zřízena při ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14, od 2. 9. 2013 a to pro děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Škola má svoji samostatnou třídu, která je přizpůsobena počtu žáků. V případě zájmu mohou děti využívat ranní i odpolední provoz školní družiny. 

Předškolní  vzdělávání  představuje  počáteční  stupeň  veřejného  vzdělávání  organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Koncepce předškolního vzdělávání je orientována k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy  klíčových  kompetencí  a  získávalo  tak  předpoklady  pro  své  celoživotní  vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti. Vzdělávací  obsah  realizovaný  v PT  je  součástí  Školního  vzdělávacího  programu  „Otevřená škola“ (ŠVP naší školy) a vymezuje, co bude obsahem vzdělávání PT. Daný obsah má podobu vzdělávacího programu určeného na období jednoho roku, je stanoven a zpracován dle RVP PV a podle pravidel pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávací cíle jsou modifikovány dle specifických vzdělávacích potřeb dětí zařazovaných do PT.  Výběr učiva pro PT provádí pedagog tak, aby odpovídal specifickým potřebám a možnostem dětí vzdělávaných v této třídě a je realizovatelný v  podmínkách  naší  školy.  Vzdělávání  v PT  se  maximálně  přizpůsobuje  vývojovým fyziologickým,  kognitivním,  sociálním  a emocionálním  potřebám  dětí  a  dbá  na  to,  aby  byla všechna tato specifika v plné míře respektována. Nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.  Vzdělávání  je  důsledně  vázáno  k  individuálně  různým  potřebám  a  možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje.  Vzdělávací  působení  učitele  PT  vychází  z pedagogické  diagnostiky, z pozorování  a uvědomění  si  individuálních  potřeb  a zájmů  dítěte,  ze  znalosti  aktuálního  stavu  jeho  vývoje, konkrétní  životní  a  sociální  situace,  pravidelného  sledování  jeho  vývoje  a  vzdělávacích pokroků. Pedagogické aktivity probíhají v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno,  byla  podporována  jeho  poznávací  motivace.  Dítě  se  tak  prostřednictvím vzdělávacích  aktivit  postupně  rozvíjí  v základních  dovednostech  (motorických,  poznávacích ad.) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby docílilo úspěchu, který je jeho okolím oceněn a samo se cítilo úspěšné.

Výběr učiva pedagog v ŠVP zdůvodňuje, jasně a konkrétně stanovuje vzdělávací cíle, vymezuje obsah a popisuje za jakých podmínek, jakými formami a metodami bude vzdělávání probíhat.

Denní režim:

Základní strukturu dne tvoří rámcový denní program.

  • 7:45 – 8:00 hodin – scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí.
  • 8:00 – 8:30 hodin – komunitní kruh – přivítání se navzájem, seznámení se s činností daného dne individuální práce učitelky s dětmi – hry + činnosti – dle potřeby didaktické činnosti dle IP dětí.
  • 8:30 – 9:00 hodin – ranní cvičení /pobyt v tělocvičně, hřiště, herna, hudebna apod..
  • 9:00 – 9:30 hodin – hygiena, svačina, relaxace.
  • 9:30 – 10:15 hodin – řízené činnosti.
  • 10:15 – 10:30 hodin – hygiena, relaxace, hry.
  • 10:30 – 11:15 hodin – řízené činnosti s prokládáním motivačních a zdravotních cvičení, relaxačními chvilkami a hrou – dle individuální potřeby.
  • 11:15 – 11:30 hodin – hodnocení, společné rozloučení.
  • 11:30 – 11:40 hodin – hygiena.
  • 11:40 hodin – odchod dětí domů, případně přechod do ŠD.

Denní program je orientační a dostatečně pružný, jednotlivé činnosti, jejich trvání a pořadí mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu a zájmu dětí, počasí a k doplňkovým aktivitám.

Výchovně vzdělávací okruhy

Jazyková výchova

Matematické představy

Rozumová výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Pracovní výchova

Tělesná výchova a vycházky

Celkem

Časová dotace

3

3

2

2

2

2

6

20