Zaměření přípravné třídy

Charakteristika přípravné třídy

Přípravná třída je zřízena při ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14, od 2. 9. 2013 a to pro děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Škola má svoji samostatnou třídu, která je přizpůsobena počtu žáků. Žáci navštěvující přípravnou třídu mohou být přijati do školní družiny pouze s doporučením ŠPZ.

Předškolní  vzdělávání  představuje  počáteční  stupeň  veřejného  vzdělávání  organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Koncepce předškolního vzdělávání je orientována k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy  klíčových  kompetencí  a  získávalo  tak  předpoklady  pro  své  celoživotní  vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti. Vzdělávací  obsah  realizovaný  v PT  je  součástí  Školního  vzdělávacího  programu  „Otevřená škola“ (ŠVP naší školy) a vymezuje, co bude obsahem vzdělávání PT. Daný obsah má podobu vzdělávacího programu určeného na období jednoho roku, je stanoven a zpracován dle RVP PV a podle pravidel pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávací cíle jsou modifikovány dle specifických vzdělávacích potřeb dětí zařazovaných do PT.  Výběr učiva pro PT provádí pedagog tak, aby odpovídal specifickým potřebám a možnostem dětí vzdělávaných v této třídě a je realizovatelný v  podmínkách  naší  školy.  Vzdělávání  v PT  se  maximálně  přizpůsobuje  vývojovým fyziologickým,  kognitivním,  sociálním  a emocionálním  potřebám  dětí  a  dbá  na  to,  aby  byla všechna tato specifika v plné míře respektována. Nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.  Vzdělávání  je  důsledně  vázáno  k  individuálně  různým  potřebám  a  možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje.  Vzdělávací  působení  učitele  PT  vychází  z pedagogické  diagnostiky, z pozorování  a uvědomění  si  individuálních  potřeb  a zájmů  dítěte,  ze  znalosti  aktuálního  stavu  jeho  vývoje, konkrétní  životní  a  sociální  situace,  pravidelného  sledování  jeho  vývoje  a  vzdělávacích pokroků. Pedagogické aktivity probíhají v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno,  byla  podporována  jeho  poznávací  motivace.  Dítě  se  tak  prostřednictvím vzdělávacích  aktivit  postupně  rozvíjí  v základních  dovednostech  (motorických,  poznávacích atd.) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby docílilo úspěchu, který je jeho okolím oceněn a samo se cítilo úspěšné.

Výběr učiva pedagog v ŠVP zdůvodňuje, jasně a konkrétně stanovuje vzdělávací cíle, vymezuje obsah a popisuje za jakých podmínek, jakými formami a metodami bude vzdělávání probíhat.

Denní režim:

Základní strukturu dne tvoří rámcový denní program.

  • 7:45 – 8:00 hodin – scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí.
  • 8:00 – 8:30 hodin – komunitní kruh – přivítání se navzájem, seznámení se s činností daného dne, ranní rozcvička/pobyt v tělocvičně, herna, hudebna apod../ 
  • 8:30 – 9:00 hodin – řízená činnost, didaktická činnost frontálního charakteru / dle indiv. možnosti žáků/prokládání relaxačními chvilkami/cvičením /hrou/
  • 9:30 – 10:00 hodin – hygiena, svačina.
  • 10:00 – 10:15 hodin – relaxace, hry.
  • 10:15 – 11:00 hodin – řízené didaktické činnosti – individuální práce učitelky s dětmi – didaktické činnosti dle IP dětí + hry.
  • 11:00 – 11:30 hodin – řízené činnosti s prokládáním motivačních a zdravotních cvičení, relaxačními chvilkami a hrou, pobyt venku – vycházky, dětská hřiště, aktivity pohybově zdravotního charakteru.
  • 11:30 – 11:40 hodin – hodnocení, společné rozloučení.
  • 11:40 hodin – odchod dětí domů, případně přechod do ŠD.

Denní program je orientační a dostatečně pružný, jednotlivé činnosti, jejich trvání a pořadí mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu a zájmu dětí, počasí a k doplňkovým aktivitám.

Výchovně vzdělávací okruhy

Časová dotace

Jazyková výchova: 3

Matematické představy: 3

Rozumová výchova: 2

Hudební výchova: 2

Výtvarná výchova: 2

Pracovní výchova: 2

Tělesná výchova a vycházky: 6

Celkem: 20