Charakteristika přípravné třídy

Přípravná třída je pro děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Škola má svoji samostatnou třídu, která je přizpůsobena počtu žáků. Žáci navštěvující přípravnou třídu mohou být přijati do školní družiny pouze s doporučením ŠPZ.